About us

PR Consultancy

ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านงานประชาสัมพันธ์ครบวงจร  โดยทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษางานด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อภาพรวมขององค์กร  ไม่ว่าจะเป็นตัวบริษัทฯ ผู้บริหาร สินค้า และบริการ เป็นต้น

Press Conferences

ให้บริการจัดงานแถลงข่าว โดยทำหน้าที่ดำเนินการและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ การแถลงข่าว ได้แก่ เชิญสื่อมวลชนที่ตรงกลุ่ม จัดเตรียมเอกสารข่าว การวางแผนกำหนดรูปแบบ ตลอดจนการกระจายข้อมูลไปสู่สื่อมวลชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อการเผยแพร่ข่าวสารสู่สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

PR Interviews

ให้บริการจัด Press Interview ทั้งรูปแบบ Group interview และ Executive interview โดยเป็นผู้จัดเตรียมการสัมภาษณ์ระหว่างสื่อมวลชนสาขาต่างๆ กับลูกค้า และประสานงานเชิญสื่อมวลชนให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

Press Releases

ให้บริการจัดส่งข่าว Press Release ให้กับสื่อมวลชน โดยทำหน้าที่ในการจัดทำประเด็นข่าว เขียนข่าว และจัดส่งข่าวประชาสัมพันธ์ ให้ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ และโทรทัศน์ เพื่อกระจายสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างอย่างมีประสิทธิภาพ

Photo Releases

ให้บริการจัดการถ่ายภาพข่าวกิจกรรมหรืองานแถลงข่าวต่างๆเพื่อ เป็นการทำข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ว่าจ้างและจัดทำข้อความเชิงข่าวประกอบภาพได้ถูกต้องและเหมาะสมโดยทางบริษัทจะจัดส่งภาพข่าวไปยังสื่อมวลชนสำนัก พิมพ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็ว

Press Tours

ให้บริการจัด Press Tour โดยทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเชิญสื่อมวลชนสายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเยี่ยมชมกิจการของธุรกิจ และบริการ ทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนการจัดกิจกรรมที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสื่อมวลชน กับองค์กร ธุรกิจ ผู้บริหาร และฝ่ายประชาสัมพันธ์

Conferences

ให้บริการจัดประชุมสัมมนา ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

Front Page Scoop

ให้บริการเป็นที่ปรึกษาด้านงานประชาสัมพันธ์โดยการประสานข้อมูล และประเด็นที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร  บริษัท  บุคคล เพื่อเผยแพร่ในประเด็นที่มีผลต่อภาพรวมสู่พื้นที่สาธารณชน ผ่านสกู๊ปข่าวหน้า 1 หนังสือพิมพ์ชั้นนำ

Media monitoring

ให้บริการรวบรวมข่าวสารที่เกิดขึ้นกับองค์กรและธุรกิจของลูกค้า เพื่อประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งข่าวสารของคู่แข่งขันทางธุรกิจ และข่าวสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรและธุรกิจของลูกค้า

Advertising

ให้บริการวางแผนสื่อโฆษณาทุกประเภท  เพื่อสื่อสารให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย  และบริการด้านการจัดซื้อสื่อโฆษณา ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ in program TV เป็นต้น